Tư vấn tái cấu trúc tài chính DN
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:
Hoạt động của NSI góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường vốn Việt Nam đồng thời đóng vai trò hỗ trợ các doanh nghiệp trong các hoạt động tài chính công ty. NSI không chỉ cung cấp các dịch vụ tư vấn đơn thuần cho khách hàng, mà NSI mong muốn đưa ra các giải pháp giúp cho các khách hàng lành mạnh hóa tình hình tài chính giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình triển khai dịch vụ tư vấn, NSI sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động như một phần hỗ trợ kỹ thuật trong gói dịch vụ tư vấn.