Ban lãnh đạo
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  • Ông Nguyễn Hải Dương

Thạc sĩ chuyên ngành ngân hàng tài chính

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia

  • Ông Phương Thành Long

Thạc sĩ kinh tế

Thành viên HĐQT HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

  • Ông Cù Anh Tuấn

Thạc sĩ kinh tế

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc GiaBAN TỔNG GIÁM ĐỐC

  •   Ông Hồ Anh Dũng

Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia

  • Ông Nguyễn Lâm Tùng

Thạc sĩ quản lý tài chính

Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia tại thành phố Hồ Chí Minh