Hỗ trợ tài chính
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:

Cầm cố chứng khoán

Nhà đầu tư tại NSI có nhu cầu về vốn cho hoạt động đầu tư có thể sử dụng các dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán và ứng trước tiền bán chứng khoán do NSI phối hợp với các ngân hàng đối tác cung cấp.

Với dịch vụ cầm cố, nhà đầu tư có thể sử dụng chứng khoán niêm yết cũng như chưa niêm yết trong danh sách chấp nhận làm tài sản cầm cố cho các khoản vay đầu tư.

Điều Kiện Khách Hàng Vay Vốn.

-          Khách Hàng có năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật dân sự theo Quy định của pháp luật

-          Khách Hàng có nhu cầu vay vốn có bảo đảm tiền vay bằng thế chấp chứng khoán niêm yết.

-          Khách Hàng đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại NSI.


Hồ sơ vay vốn

Đối với Khách Hàng là cá nhân:

§  Chứng Minh Nhân Dân (bản sao, có bản gốc để đối chiếu)

§  Đề Nghị Vay Vốn Hạn Mức

§  Đề Nghị Vay Vốn Kiêm Giấy Nhận Nợ (bản gốc)

 

Đối với Khách Hàng là tổ chức:

§  Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh (bản sao y/công chứng).

§  Điều Lệ Doanh Nghiệp (bản sao y/công chứng).

§  Biên Bản Họp Hội Đồng Quản Trị/Hội Đồng Thành Viên về việc vay vốn Ngân Hàng (bản gốc).

§  Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc/Tổng Giám Đốc (Người đại diện theo pháp luật) (bản gốc).

§  Đề Nghị Vay Vốn Hạn Mức

§  Đề Nghị Vay Vốn Kiêm Giấy Nhận Nợ (nếu nhận nợ ngay).

  

Điều Kiện Chứng Khoán Thế Chấp.

-          Chứng khoán đang giao dịch bình thường trên Thị trường chứng khoán cho đến thời điểm thế chấp.

-          Chứng khoán không có tranh chấp và thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của Khách Hàng.

 

Thay Đổi Tài Sản Bảo Đảm.

-          Tài sản bảo đảm là chứng khoán niêm yết trên Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. 

-          Khách Hàng có thể thay đổi danh mục, số lượng chứng khoán thế chấp nếu đủ điều kiện theo Quy định của Ngân Hàng.

 

Ứng trước tiền bán chứng khoán

Nhà đầu tư tại NSI có nhu cầu về vốn cho hoạt động đầu tư có thể sử dụng các dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán và ứng trước tiền bán chứng khoán do NSI phối hợp với các ngân hàng đối tác cung cấp.

Với dịch vụ ứng trước, nhà đầu có thể có thu được tiền bán chứng khoán ngay khi có kết quả khớp lệnh giao dịch, mà không cần phải đợi đến ngày T+3, giúp tối đa hóa việc sử dụng nguồn vốn.

Điều kiện vay vốn:

-          Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật

-          Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại NSI

-          Khách hàng được NSI xác nhận kết quả bán chứng khoán trong ngày giao dịch (ngày T).

 

Hồ sơ vay vốn:

Đối với nhà đầu tư cá nhân:

§  Chứng minh nhân dân (Bản phô tô)

§  Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng và thế chấp - Loại dành cho nhà đầu tư cá nhân

Đối với nhà đầu tư tổ chức:

§  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao y có công chứng)

§  Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng (nếu có) (Bản phô tô)

§  Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc vay vốn và uỷ quyền người đại diện giao dịch với Ngân hàng (bản gốc)

§  Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng và thế chấp (Loại dành cho nhà đầu tư tổ chức – theo BM 02)

 

Tài sản bảo đảm

-          Tài sản bảo đảm là quyền thụ hưởng số tiền bán chứng khoán khách hàng được thụ hưởng tại ngày thanh toán bù trừ (T + 3).

-          Khách hàng cam kết để NSI được toàn quyền chủ động trích từ tài khoản giao dịch của khách hàng số tiền thu được từ việc bán chứng khoán để thanh toán tiền vay gốc, lãi vay và các loại phí cho Ngân hàng.