Cầm cố chứng khoán
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:

Với dịch vụ cầm cố, nhà đầu tư có thể sử dụng chứng khoán niêm yết cũng như chưa niêm yết trong danh sách chấp nhận làm tài sản cầm cố cho các khoản vay đầu tư.

 

               CHUẨN BỊ HỒ SƠ VAY VỐN

Khách hàng hoàn thiện bộ hồ sơ vay vốn bao gồm:

§  Đề Nghị Vay Vốn Hạn Mức

§  Đề Nghị Vay Vốn Kiêm Giấy Nhận Nợ

Sau khi hoàn tất hồ sơ vay vốn, số tiền vay sẽ được ghi có trong tài khoản của khách hàng. 

  

Điều Kiện Khách Hàng Vay Vốn.

§  Khách Hàng có năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật dân sự theo Quy định của pháp luật

§  Khách Hàng có nhu cầu vay vốn có bảo đảm tiền vay bằng thế chấp chứng khoán niêm yết.

§  Khách Hàng đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại NSI.

 

Điều Kiện Chứng Khoán Thế Chấp.

§  Chứng khoán đang giao dịch bình thường trên Thị trường chứng khoán cho đến thời điểm thế chấp.

§  Chứng khoán không có tranh chấp và thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của Khách Hàng.

 

Thay Đổi Tài Sản Bảo Đảm.

§  Tài sản bảo đảm là chứng khoán niêm yết trên Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. 

§  Khách Hàng có thể thay đổi danh mục, số lượng chứng khoán thế chấp nếu đủ điều kiện theo Quy định của Ngân Hàng.