Tài khoản giao dịch
Hỗ trợ khách hàng:
Phản hồi cho chúng tôi
Gọi tới số: +84 4 944 5474
Tìm đại lý gần bạn:
Tuỳ theo đối tượng nhà đầu tư, để giao dịch tại NSI, khách hàng cần mở các tài khoản sau

1.  Nhà đầu tư là Cá nhân trong nước:
     o  Tài khoản Giao dịch chứng khoán tại NSI

2.  Nhà đầu tư là Tổ chức trong nước:
     o  Tài khoản Thanh toán giao dịch CK tại ngân hàng
     o  Tài khoản Giao dịch chứng khoán tại NSI

3.  Nhà đầu tư là Cá nhân nước ngoài:
     o  Tài khoản Thanh toán giao dịch CK tại ngân hàng
     o  Tài khoản Giao dịch chứng khoán tại NSI
     o  Tài khoản Lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký

4.  Nhà đầu tư là Tổ chức nước ngoài:
     o  Tài khoản Thanh toán giao dịch CK tại ngân hàng
     o  Tài khoản Giao dịch chứng khoán tại NSI
     o  Tài khoản Lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký