Quan hệ cổ đông
BẢNG GIÁ
TRỰC TUYẾN
 
GIAO DỊCH
TRỰC TUYẾN
 
HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG
Báo cáo thường niên NSI 2010 (chọn Save Link As để download)
Báo cáo tài chính NSI 2010
Báo cáo tài chính NSI 2011
Báo cáo thường niên 2011
QD thay đổi quyền sở hữu cổ phần
Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính NSI tại ngày 30/06/2012
Báo cáo tài chính NSI 6 tháng đầu năm 2012
Điều chỉnh giấy phép kinh doanh 29/05/2012
Điều chỉnh giấy phép kinh doanh 05/07/2012
Quyết định đóng của phòng giao dịch 18 Đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội
Báo cáo tài chính Quý III NSI 2012
Báo cáo tài chính Quý IV NSI 2012
Công văn giải trình lợi nhuận Quý IV 2012
Báo cáo tình hình quản trị 2012
Báo cáo tài chính 2012
Báo tỷ lệ an toàn tài chính 2012
Báo cáo thường niên 2012
Công văn BCTC Quý I - 2013
Báo cáo tài chính quý 1-2013
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo tài chính quý II-2013
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2013
Điều lệ công ty 2013
Báo cáo tài chính Quý III-2013
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III-2013
Báo cáo tài chính Quý IV-2013
Công văn CBTT BCTC Quý IV-2013
Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý IV-2013
Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo tình hình quản trị năm 2013
Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngay 31/12/2013
Báo cáo tài chính tại ngay 31/12/2013
Công bố thông tin tài chính Quý I-2014
Báo cáo tài chính Quý I-2014
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I-2014
Báo cáo thường niên 2013
Nghị Quyết số : 09/2014/ĐHCĐ ngày 15/5/2014 của ĐHĐCĐ Công ty
Nghị Quyết số : 11/2014/HĐQT ngày 15/5/2014 của HĐQT Công ty
Giấy phép điều chỉnh : Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo tài chính Quý II-2014
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý II-2014
Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngay 30/06/2014
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014
Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường 2014
Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch  HĐQT công ty
Báo cáo tài chính Quý III-2014
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III-2014
Công văn CBTT BCTC Quý III-2014
Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngay 30/06/2014 dieu chinh
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 dieu chinh
Công văn Giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2014
Công văn CBTT BCTC 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo tài chính Quý IV-2014
Công văn công bố thông tin Quý IV-2014
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý IV-2014
Báo cáo tình hình quản trị 2014
Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngay 31/12/2014
Báo cáo tài chính 2014
Công văn công bố thông tin
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế 2014
Báo cáo thường niên 2014
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015
Công văn CBTT Báo cáo tài chính Quý II-2015
Công văn công bố thông tin Quý II-2015
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý II-2015
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015
Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính 06/2015
Báo cáo tài chính Quý II-2015
Công văn công bố thông tin Quý II-2015
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế Quý II-2015
Thông báo về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công Ty
Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
Báo cáo tài chính Quý III - 2015
Công văn CBTT BCTC Quý III - 2015
Công văn Giải trình LNST Quý III - 2015
Báo cáo tài chính Quý IV - 2015
Công văn CBTT BCTC Quý IV - 2015
Công văn Giải trình LNST Quý IV - 2015
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
Báo cáo tài chính 2015
Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính 31/12/2015 
Công văn CBTT BCTC năm 2015
Công văn CBTT Báo cáo Thường niên năm 2015
Báo cáo thường niên năm 2015
Báo cáo tài chính Quý I - 2016
Công văn CBTT BCTC Quý I - 2016
Công văn Giải trình LNST Quý I - 2016
Nghị quyết Đại hộ đồng Cổ Đông thường niên năm 2016
Báo cáo tài chính Quý II - 2016
Công văn CBTT BCTC Quý II - 2016
Công văn Giải trình LNST Quý II - 2016
Công văn CBTT BCTC Giữa niên độ 2016
Báo cáo tỷ lệ An toàn Tài chính 30/06/2016
Báo cáo Tài chính Giữa niên độ 2016
Công văn Giải trình LNST 06 tháng đầu năm - 2016
Báo cáo tài chính Quý III - 2016
Công văn CBTT BCTC Quý III - 2016
Công văn Giải trình LNST Quý III - 2016
Báo cáo tài chính Quý IV - 2016
Công văn CBTT BCTC Quý III - 2016
Công văn Giải trình LNST Quý III - 2016
Công văn CBTT BCTC năm 2016
Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính 31/12/2016
Báo cáo tài chính 2016
Công văn Giải trình LNST - 2016
Công văn CBTT Báo cáo Thường niên năm 2016
Báo cáo thường niên năm 2016
Công văn CBTT BCTC Quý I - 2017
Báo cáo tài chính Quý I - 2017
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia nhiệm kỳ 2017 - 2022
Công văn CBTT BCTC Quý II - 2017
Báo cáo tài chính Quý II - 2017
Công văn CBTT BCTC Giữa niên độ 2017
Báo cáo tỷ lệ An toàn Tài chính 30/06/2017
Báo cáo Tài chính Giữa niên độ 30/06/2017
Thông báo VV Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty 28/08/2017
Báo cáo tài chính Quý III - 2017
Công văn CBTT BCTC Quý III - 2017
Công văn Giải trình LNST Quý III - 2017
Báo cáo tài chính Quý IV - 2017
Công văn CBTT BCTC Quý IV - 2017
Công văn Giải trình LNST Quý IV - 2017
Công văn CBTT BCTC năm 2017
Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính 31/12/2017
Báo cáo tài chính 2017
Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công văn CBTT Báo cáo Thường niên năm 2017
Báo cáo thường niên năm 2017
NSI - Điều lệ Tổ chức hoạt động 2018
Báo cáo tài chính Quý I - 2018
Công văn CBTT BCTC Quý I - 2018
Công văn Giải trình LNST Quý I - 2018
Công văn CBTT BCTC Giữa niên độ 2020